Met enige fierheid behaalde onze afdeling, na een grondige voorbereiding, de accreditatie van het charter “Niet dringend liggend ziekenvervoer” door AIB Vincotte.

Het onafhankelijk keuringsorganisme bezocht in de maand september onze afdeling en voerde een grondige controle uit op onderstaande verschillende kwaliteitseisen rond het ziekenvervoer.

Onze afdeling, ondanks het wettelijk nog steeds niet nodig is, vond het wel nodig om deze accreditatie te behalen en aan de buitenwereld te tonen dat wij ook bezorgd zijn om de gezondheid/veiligheid van de patiënt en de kwaliteit die wij leveren tijdens het transport.

 

Op alle “must-vragen” werd tijdens de audit een positief antwoord gegeven en op minstens 97% van alle eisen opgenomen in charter werd opgenomen zijn positief beantwoord door keuringsorganisme.

Het certificaat is nu 5 jaar geldig en tussentijdse audits worden door keuringsorganisme uitgevoerd.

                  

Hoe kan je kwaliteit in ziekenvervoer erkennen ? 

Je kan de ziekenwagendiensten die conform dit charter werken herkennen aan onderstaand logo op hun wagens en de communicatie die ze voeren …

 

 

 Hoe is charter “Kwaliteitsvol ziekenvervoer” tot stand gekomen?

Het niet-dringend liggend ziekenvervoer behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen.  Het decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer van 30 april 2004 beklemtoont het principe van de zelfregulering van de sector. In het verlengde hiervan richtte de Vlaamse Regering, onder impuls van toenmalig Vlaams minister Inge Vervotte, op 17 maart 2006 een onafhankelijke Commissie op. Deze commissie werd belast met de bepaling, actualisering en voortgangsbewaking van de minimumkwaliteitseisen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Ze is samengesteld uit alle actoren actief op het terrein: de ziekenfondsen, elke dienst of een groepering van diensten die meer dan 50 000 ritten per jaar uitvoert, het Vlaamse Patiëntenplatform, de huisartsen, de koepelorganisaties van de ziekenhuizen en Testaankoop.

Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin Veerle HEEREN heeft op 18 maart 2009 overleg gehad met de Commissieleden. De minister was verheugd dat er overeenstemming werd bereikt over de minimumkwaliteitseisen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer gebundeld in een Kwaliteitscharter.  Dit is nog steeds het enige document van zelfregulering door een sector in het Vlaamse gezondheidslandschap.
Echter op heden is het geen prioriteit van minister Van Deursen om het charter om te zetten in een decreet, waardoor er nog steeds geen wetgeving in Vlaanderen is rond het “niet dringend liggend ziekenvervoer”.  Iedereen die beschikt over een ziekenwagen mag de dag van vandaag ziekenvervoer doen, er is geen enkele instantie in Vlaanderen die ooit maar enige controle uitoefent op de ziekenwagendiensten.  Dit leidt nog steeds de dag van vandaag tot cowboy praktijken die het gevaar van de gezondheid/veiligheid in gevaar brengt.

Inhoud Kwaliteitscharter

De commissie “Niet dringend liggend ziekenvervoer” stelde een kwaliteitscharter (PDF, 56,2 kB) samen op om de veiligheid van de patiënt, het comfort en de hygiëne beter te waarborgen tijdens het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van dat charter.

Minimumkwaliteitseisen

 • Iedere patiënt of aanvrager van ziekenvervoer moet bij de aanvraag van het ziekenvervoer informatie krijgen over de gangbare tarieven.
 • Er zijn bepalingen opgenomen over de gegevens die op de factuur moeten vermeld staan. De factuur moet zo voldoende inzichtelijk zijn voor de patiënt, zijn familie en eventueel zijn verzekeraar.
 • Elk ziekenvervoer gebeurt steeds door 2 ambulanciers die permanent worden bijgeschoold en binnen de 3 jaar na de inwerkingtreding van dit Kwaliteitscharter een opleiding van 60 uur moeten genoten hebben.
 • Iedere ziekenwagendienst moet een verantwoordelijke hebben die toeziet op het beantwoorden aan normen, procedures en wettelijke voorschriften en op de kwaliteit van het ziekenvervoer, inclusief de klachtenbehandeling.
 • Die verantwoordelijke moet zich laten adviseren door een medische verantwoordelijke (niet noodzakelijk een arts) die de uitrusting van de ziekenwagens, de hygiënische voorzorgsmaatregelen en de bijscholing en opleiding van de ambulanciers bewaakt.

Uitrusting en aanvullende materialen in de ziekenwagen voor niet dringend liggend ziekenvervoer

Het kwaliteitscharter bepaalt ook dat een reeks uitrustingen en aanvullende materialen verplicht ziijn, o.a.  

 • een hoofddraagberrie, kussen, draagzeil en voldoende dekens/lakens
 • 2 zitplaatsen
 • Verbandmateriaal
 • Bedpan / urinaal
 • vloeibare zeep / wegwerpbare handdoekjes
 • een draagstoel
 • zuurstofvoorraad en toebehoren
 • hand ontsmettingsalcohol

De ziekenwagens moeten voldoen aan de normen:

 • NBN EN 1789:2000 'Medische voertuigen en hun uitrusting – Ambulances'; meer bepaald de norm voor A-ziekenwagens (voor het niet-spoedgevallenvervoer van patiënten);

 • NBN EN 1865:2000 'Specificaties voor brancards en andere middelen voor het vervoer van patiënten in ambulances'